Általános szerződési feltételek

1. Megbízó megbízza a Megbízottat – közösen felek,-  hogy az ÁSZF mellékletét képező Adatlap tartalma szerinti ingatlanra vonatkozóan, illetőleg azzal kapcsolatban – az ingatlanközvetítésről szóló 49/1982. (X.7.) MT. rendelettel, illetve az annak végrehajtásáról szóló 13/1988 (XII.27.) ÉVM. rendelettel összhangban – ingatlanközvetítői szolgálatot nyújtson. A Megbízó nyilatkozik az ingatlan tulajdonviszonyokra vonatkozóan. Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa is van, úgy a Megbízó a megbízás alkalmával, az ingatlanközvetítésre vonatkozóan a többi tulajdonos nevében is eljár.

A megbízás tényéről és feltételeiről köteles haladéktalanul tájékoztatnia tulajdonos társat(kat),  esetleges haszonélvezőket.

A Megbízott kizárólag közvetítői (ügynöki) tevékenységet lát el, melyért megbízói díj illeti meg. Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés a tulajdonos(ok) és vevő(k) között jön létre.

2. A Megbízott ingatlanközvetítői tevékenysége magában foglalja:

– az értékesíteni kívánt ingatlanra vonatkozó adatok felvételét, illetőleg az ingatlanról adatlap kitöltését, fénykép készítését,

– az ingatlanra vonatkozó adatok közvetítését, meghirdetését vagy közzétételét, mely magában foglalja – amennyiben szükséges – az adatok más adatbázisban való szerepeltetését, az adatok szaklapokban való közzétételét,  illetve interneten való megjelentetését,

– az ingatlan megtekintésének megszervezését, helyszíni bemutatását,

– közreműködést az eladási feltételek kialakításában,

– szükség szerinti szakmai tanácsadást,

– az eladó és a potenciális vevő közötti közvetítést, kapcsolattartást,

– valamint – külön díjszabás ellenében – az ingatlan értékbecslését.

II. Határozatlan idejű megbízás (nem kizárólagos szerződés) speciális szabályai

1. Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. Ezen szerződést a Megbízó személyesen az irodánál, írásban bármikor felmondhatja, azonban egyszeri költségtérítési díjat köteles kifizetni, melynek összege 10.000 Ft+ Áfa, azaz tízezer forint+Áfa.

2. A Megbízottat az ingatlan értékesítésében való sikeres közreműködéséért a vételi ár …… % + Áfa megbízási díj illeti meg. Az 5 millió Ft eladási ár  alatti ingatlanok esetében egységesen 150.000 Ft + Áfa, azaz egyszázötvenezer Ft+ Áfa a megbízási díj.

A megbízási díj tartalmazza:

 – hirdetési költségeket.

 – Megbízott saját honlapján való megjelentetés költségét,

 – egyéb internetes megjelentetés használatának díjait,

 – az ingatlan személyes bemutatásának és az érdeklődők tájékoztatásának költségeit,

 – a marketing és reklámtevékenység költségeit,

 – értékesítő díjazását.

Ez az összeg nem tartalmazza az ügyvédi munkadíjat, a telekkönyvi eljárás költségeit és az illetéket.

III. Határozott idejű (kizárólagos megbízás) speciális szabályai

1. Szerződő felek a Megbízási szerződést határozott időre kötik. Ezen időtartamon belül a Megbízó kizárólag Megbízottal köthet megbízást az ingatlan eladására. A bárkivel megkötött adásvételi szerződés a Megbízott által közvetített jogügyletnek számít még akkor is, ha azt ténylegesen nem a Megbízott teljesítette, ennek megfelelően a Megbízottat ez esetben is megilleti a kizárólagos szerződésre vonatkozó eladás ár szerinti megbízási díj.

2. A megbízási díj kizárólagos szerződés esetén a tényleges vételi ár …… % -a + Áfa. Az 5 millió Ft eladási ár alatti ingatlanok esetében egységesen 150.000 Ft + Áfa, azaz egyszázötvenezer Ft+ Áfa a megbízási díj.

IV. Határozott idejű (közös kizárólagos) megbízási szerződés speciális szabályai

1. Szerződő felek e szerződést határozott időre kötik. Megbízó a szerződés időtartama alatt az ingatlan értékesítésére harmadik személy részére megbízást nem adhat, de jogosult az ingatlant saját maga is hirdetni és értékesíteni. Amennyiben Megbízó a megbízási időtartama alatt saját maga adja el az ingatlant, úgy Megbízó a megbízási díj 50%-át kötbérként köteles megfizetni a Megbízott részére.

2. Megbízottat az ingatlan értékesítésében való sikeres közreműködéséért a vételi ár …… %-a + Áfa illeti meg. Az 5 millió Ft eladási ár alatti ingatlanok esetében egységesen 150.000 Ft + Áfa, azaz egyszázötvenezer Ft+ Áfa a megbízási díj

V. Általános rendelkezések

1. Megbízottat a közvetítői díj illeti meg, mely számla ellenében a Megbízó és a Vevő közötti szerződés (előszerződés) aláírásakor a foglalóból, vagy az előlegből teljes egészében fizetendő ki. A közvetítői díj megfizetése az ingatlan tulajdonosokat, haszonélvezőket terheli. A szerződés vagy megállapodás aláírása utáni, – a Megbízott tevékenységétől teljesen független- esetleges meghiúsulása (nem teljesítés, elállás, stb.) a Megbízó díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

2. Megbízott jogosult a megbízási díjra, és a Megbízó köteles azt megfizetni pénzben, ha:

a)    Megbízó az ingatlanra Megbízott által közvetített Vevővel, annak hozzátartozójával, olyan gazdasági társasággal, melynek a Vevő tagja, alkalmazottja, vagy olyan személlyel, aki bizonyíthatóan a közvetített személytől szerzett információ alapján köt az ingatlan tulajdonjogának átruházására, vagy más ellenérték fejében történő jogszerzésre irányuló szerződést.

b)    Megbízó az ingatlanra csereszerződést köt az a) pontban megjelölt személlyel. Ilyen esetben az eladási ár képezi a megbízási díj alapját.

c)    Amennyiben az ingatlan vonatkozásában jogszabály vagy szerződés alapján harmadik személyt elővásárlási jog illet meg, és ezen jogával – a Megbízott által közvetített vevő vételi szándékából kifolyólag – él.

d)    Megbízott az ingatlanra a minimum-, vagy azt meghaladó áron vevőt talál.

3. Megbízott a II.-IV. pontban taglalt szerződések esetében a megbízás sikeres teljesítése érdekében jogosult Megbízó ingatlanján reklámtáblát vagy más reklámanyagot elhelyezni.

4. Az ÁSZF III. pont szerinti kizárólagos és a IV. pont szerinti közös kizárólagos megbízás esetén a lejárati idő után a megbízás időtartama automatikusan 60 nappal meghosszabbodik nem kizárólagos megbízás formájában.

VI. Egyéb rendelkezések

A felek kijelentik, hogy a megbízás eredményes teljesítése érdekében együttműködnek, folyamatosan tájékoztatják egymást. Megbízó ezen belül vállalja, hogy a Megbízott és az érdeklődők számára az ingatlan megtekintését biztosítja ésszerű határidőn belül és megfelelő időtartamban.

A Megbízott az azonosítási kötelezettségre vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kell, hogy eljárjon az ingatlanra és a tulajdonosra/megbízóra vonatkozóan. Megbízó a fentiek alapján köteles az ehhez szükséges adatokat (HRSZ, személyi igazolvány szám, illetve cég esetében aláírási címpéldány, cégkivonat) Megbízott rendelkezésére bocsátani.

Szerződő felekre az adatok kezelésére és a szerződés tartalmára vonatkozóan titoktartási kötelezettség hárul. A tudomásra jutott adatokat a felek hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adhatják át.

Megbízó vállalja, hogy az ingatlanra vonatkozó tárgyalásokat – a Megbízott által közvetített ügyfelekkel – csak és kizárólag Megbízott részvételével folytathat.

Megbízó vállalja, hogy az ingatlant a jelen megbízásban szereplő irányár alatti áron nem hirdeti, és azt alacsonyabb áron nem adja ki hirdetésre harmadik személynek sem. Amennyiben ettől eltérő módon jár el, abban az esetben jelen ÁSZF IV.2. pontban meghatározott kötbért köteles megfizetni.

Megbízó köteles a jelen szerződésben szereplő ingatlanra vonatkozó bármilyen megegyezésről vagy adásvételi szerződési szándékról Megbízottal egyeztetni és tájékoztatni.  Amennyiben a Megbízó ezt elmulasztja, később nem hivatkozhat arra, hogy nem tudott az ingatlan iroda közreműködéséről.

Megbízó vállalja, hogy ha a rögzített adatokban bárminemű változás áll be – különösen az irányár (hirdetési ár) és a minimálár vonatkozásában – Megbízott felé kontrollálhatóan (levél, fax, e-mail, ill. személyesen) jelzi.

Megbízó köteles az ingatlan értékesítésére irányuló szerződés aláírásától számított 6 munkanapon belül írásban értesíteni a Megbízottat az ingatlan értékesítéséről, a vevő nevéről és a vételárról, amennyiben a Megbízott képviselője a szerződés aláírásakor nem volt jelen.

Amennyiben Megbízó sikeres közvetítés ellenére a megbízási díj megfizetését megtagadja, vagy annak 30 napon belül nem tesz eleget, a megbízási díjon felül a megbízási díj 50%-ának megfelelő kötbért köteles Megbízottnak megfizetni.

Az ingatlan értékesítésére irányuló szerződésben közölt adatok valóságnak való megfeleléséért a Megbízott felelősséget nem vállal, ez a Megbízó felelőssége. Ebből eredő minden kár a Megbízót terheli. Megbízó kijelenti, hogy az ingatlan adatairól, tulajdonságairól a legjobb tudása szerint tájékoztatta a Megbízottat, továbbá kijelenti, hogy az ingatlan esetleges rejtett hibáiról nincs tudomása.

A felek vállalják a jelen szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő jogvitákat békés úton rendezik, szem előtt tartva a szerződő felek jó hírét. A szerződő felek az egyeztetés elvárható időn belüli eredménytelensége esetén jogvitáik eldöntésére kölcsönösen alávetik magukat a Csombók Elan Kft. székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

A szerződő felek e megállapodást elolvasták, a benne foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Minden egyéb az ÁSZF-ben nem szabályozott esetekben a PTK rendelkezései az irányadóak.

Vitás esetekben a Ráckevei Városi Bíróság az eljáró

(2300 Ráckeve Kossuth Lajos utca 25).

Az általános szerződési feltételeket tudomásul vettem:

………………………………………………………

                    aláírás